Administratorem danych osobowych jest  Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego, ul.Gościnna 4, 80-032 Gdańsk

Za kontakt odpowiedzialny jest nasz Inspektor Ochrony Danych: e-mail:  rzaniecki.odo@o2.pl

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie:

 • przepisów prawa oświatowego
 • wyrażonej  dobrowolnej zgody
 • zawartej umowy.

Przetwarzamy następujące dane :imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe, płeć, pesel

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym (archiwizowanie), a zgody dobrowolne do zakończenia edukacji w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia.

Przysługuje Ci:

 1.  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3.  prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych– zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 6. prawo do przenoszenia danych:
 7.  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rzaniecki.odo@o2.pl