• Administratorem danych osobowych jest  Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego, ul.Gościnna 4, 80-032 Gdańsk   
 • za kontakt odpowiedzialny jest nasz Inspektor Ochrony Danych: e-mail:  rzaniecki.odo@o2.pl
 • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie:

-  przepisów prawa oświatowego

- wyrażonej  dobrowolnej zgody

- zawartej umowy.

 • Przetwarzamy następujące dane :imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe, płeć, pesel
 • Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Twoje Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym (archiwizowanie), a zgody dobrowolne do zakończenia edukacji w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia.
 • Przysługuje Ci:
 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych;
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych– zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 6. f) prawo do przenoszenia danych:
 7. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
 8. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rzaniecki.odo@o2.pl