Zapraszamy do udzialu w Gitarowym Konkursie Plastyczny dla wszystkich uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku.

REGULAMIN

  1. Cele konkursu:

- Zainteresowanie i popularyzacja twórczości gitarowej;

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności    artystycznych dzieci;

- alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego;

- rozwijanie wyobraźni uczniów;

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych;

  1. Założenia konkursu:

- W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie PSM I st. w Gdańsku

- udział w konkursie jest dobrowolny;

- do konkursu uczestnik przystępuje indywidualnie;

- każdy uczestnik może wysłać na konkurs dowolną ilość prac;

- praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu;

- technika i forma wykonania pracy jest dowolna (np. obraz, plakat, rzeźba, origami, instalacja i inne);

- dla laureatów przewidziane są  dyplomy oraz nagrody rzeczowe;

- wybrane prace będą ozdobą szkolnych klas gitary.

- decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne

  1. Wymogi formalne:

Zadaniem uczestnika jest:

 wysłuchanie czterech utworów gitarowych:

  • Isaac Albeniz – „Asturias”
  • Francisco Tárrega – „Recuerdos de la Alhambra”
  • Joaquín Rodrigo – „Zapateado”
  • Francisco Tárrega – „Capricho Árabe”

oraz wykonanie pracy plastycznej inspirowanej tą muzyką.

Wykonaną pracę należy dostarczyć do sali nr 6 (lub na portiernię) w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2024r. Praca musi być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, instrument) lub jeśli nie ma takiej możliwości, musi być załączona karteczka z ww. informacjami.

  1. Kryteria oceniania prac:

-Spełnienie wymogów formalnych;

-Zgodność pracy z tematem;

-Walory estetyczne;

-Oryginalność/innowacyjność.

Prace oceniane będą przez jury składające się z nauczycieli szkoły.