Deklaracja dostępności

 

  1. Dostępność cyfrowa

 

„Deklaracja dostępności” została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

  1. a) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
  2. b) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,
  3. c) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji

 

  1. Deklaracja dostępności

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://psm1s.edu.gdansk.pl/pl

Data publikacji strony internetowej: 30-03-2022

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2023

      

  1. Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

 

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

                podwyższony kontrast

                możliwość powiększenia liter na stronie;

                mapa strony

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

               nie jest dostępny tłumacz języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku

                dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

                mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

                pliki wytworzone przez inne podmioty niż PSM i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

                treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

            

  1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

            W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Grzegorz Borsuk, e-mail: dyrektor@szkolamuzyczna.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

 Informacje na temat procedury

 

            Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

 

            Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Żądanie musi zawierać:

                dane kontaktowe osoby zgłaszającej

                wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

                wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

 

  1. Dostępność architektoniczna

 

Budynek szkoły przy ul Gościnnej 4, Gdańsk:

                - do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Gościnnej 4, prowadzą do niego schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

                - na terenie szkoły są miejsca parkingowe dla pracowników.

                - osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

                - w budynku na każdym poziomie (poziom 0 - piwnica, parter, 1 piętro, strych) znajduje się korytarz.

                - budynek nie posiada wind.

                - w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (schody, barierki).

                - w budynku brak jest toalety dostosowanej dla niepełnosprawnych

                - w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

                - informacja o rozkładzie pomieszczeń jest udostępniona w formie wizualnej

                - budynek dostępny dla osoby z psem asystującym

                - możliwość ewakuacji według ogólnych zasad obowiązujących w szkole.