Zgodnie z art. 34 ust. 10 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski sprawozdanie finansowe szkoły zostało opublikowane w BIP GCUW. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 .

Sprawozdanie finansowe za rok 2020.