Gdańsk 19.10.2020

 

Regulamin pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 16 października 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJINARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty szkoła realizuje zajęcia teoretyczne poprzez kształcenie na odległość przez realizację programu nauczania adekwatnie do możliwości technologicznych ucznia oraz nauczycieli (dostęp do Internetu, umiejętności obsługi urządzeń elektronicznych), które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem.
 2. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o sposobie realizacji zadań szkoły w sytuacji ograniczenia jej funkcjonowania poprzez umieszczenie na stronie internetowej informacji o sposobach komunikowania się z uczniami, formach odbywania zajęć, formach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i sposobie oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia
 3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych szkoła prowadzi kształcenie przedmiotów teoretycznych na odległość realizując:
 4. a) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji np.; MKiDN, CEA, szkół artystycznych;
 5. b) komunikację poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną; media społecznościowe i komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 6. c) lekcje online poprzez aplikacje Microsoft TEAMS
 7. d) programy telewizyjne i audycje radiowe;
 8. e) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 9. f) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń posiada;
 10. g) inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
 11. Sposobem informowania uczniów i rodziców o organizacji i przebiegu nauki oraz wynikach nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty jest dziennik elektroniczny.
 12. W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych nauczyciel dostosowuje formę kształcenia na odległość uwzględniając wiek i etap rozwoju, a także sytuację rodzinną ucznia, zapobiegając wykluczeniu cyfrowemu. Każdy nauczyciel opracowuje procedury związane ze zdalnym nauczaniem oraz specyfiką danego przedmiotu.
 13. W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych formy sprawdzania wiedzy i umiejętności powinny uwzględniać indywidualne możliwości technologiczne uczniów. W zakresie przedmiotów teoretycznych ocenianiu podlegają zadania i karty ćwiczeń realizowane podczas kształcenia na odległość.
 14. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych udostępniają uczniom materiały do realizacji korzystając z bezpiecznych komunikatorów (dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły), w wyznaczonym terminie uczniowie przesyłają zadania do sprawdzenia. W razie konieczności, w sytuacji braku możliwości przesłania materiałów drogą elektroniczną, szkoła zapewni możliwość pobierania oraz zostawiania materiałów na terenie placówki, w wyznaczonym do tego celu miejscu, z zachowaniem środków ostrożności lub w razie braku innej możliwości szkoła prześle materiały pocztą lub kurierem.
 15. Do obowiązków ucznia należy realizowanie zadań podczas kształcenia na odległość, ustalonych z nauczycielami prowadzącymi dany przedmiot.
 16. Dokumentacja przebiegu kształcenia na odległość w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych powinna być prowadzona poprzez dziennik elektroniczny (tematy, obecności, korespondencja z uczniami i rodzicami).
 17. Zajęcia z instrumentu głównego powinny w miarę możliwości lokalowych szkoły odbywać się w większych salach ( sale od teorii oraz aula)
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.