Ramowy harmonogram rekrutacji

Zgłaszanie kandydatów w terminie  11.03.2024- 07.06.2024. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez formularz zgłoszenia w zakładce Wniosek o przyjęcie do szkoły

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów odbędą się w dniach  10-11 czerwca 2024 r. w godzinach popołudniowych. Kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową o przydziale do konkretnej grupy. Podczas zajęć kandydaci mają możliwość zapoznania się rodzajem zadań, ktore są wymagane podczas badania przydatności.

Badanie zdolności muzycznych odbędzie się w dniu 12.06 2024  Badanie przydatności kandydata polega na ocenie jego uzdolnień muzycznych. Sprawdzany jest słuch wysokościowy, poczucie rytmu oraz pamięć muzyczna.

Ogłoszenie listy zakwalifikwanych do ksztalcenia w szkole muzycznej do 19.06.2024 Zakwalifikowanie do nauki nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia kandydata będzie zależna od wolnych miejsc na poszczególne instrumenty.

Ogłoszenie listy przyjętych najpóźniej do szkoly do 05.08.2024 Na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń podane zostaną nazwiska osób przyjętych oraz osób, które zostały zakwalifikowane do nauki ale z braku miejsc nie zostały przyjęte. 

Przed przystąpieniem do badania przydatności należy wydrukować i podpisać formularz zgloszenia i deklarację RODO, które są  wysyłane ze szkoły na podany przy zgłoszeniu adres mailowy oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej.

Zapraszamy na Dzień otwarty szkoły w dniu 17 maja 2024 r.

Koncert w auli szkoły odbędzie się o godz.17.00.

Przed i po koncercie można zwiedzać szkołę i porozmawiać z nauczycielami poszczególnych instrumentów.