Zajęcia przygotowujące odbędą się w dniach 7-8 czerwca w dwóch turach.

Grupa I o godz. 16.00 i grupa II o godz.16.50. Kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową o przydziale do konkretnej grupy.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań wstępnych (10 -11 czerwca) zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

W razie konieczności zmiany wyznaczonego terminu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Ramowy harmonogram rekrutacji

Zgłaszanie kandydatów - 1.03.2021- 9.06.2021  Zgłoszenia przyjmowane są wylącznie przez formularz zgłoszenia Formularz zgłoszenia do PSM I st w Gdańsku

Zajęcia przygotowujące - 7-8.06.2021 Podczas zajęć kandydaci mają możliwość zapoznania się rodzajem zadań, ktore są wymagane podczas badania przydatności.

Badanie zdolności muzycznych- 10-11.06.2021 Badanie przydatności kandydata polega na ocenie jego uzdolnień muzycznych. Sprawdzany jest słuch wysokościowy, poczucie rytmu oraz pamięć muzyczna.

Ogłoszenie listy zakwalifikwanych do ksztalcenia w szkole muzycznej 18.06.2021 Zakwalifikowanie do nauki nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia kandydata będzie zależna od wolnych miejsc na poszczególne instrumenty.

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoly 1.07.2021 Na stronie szkoły oraz na drzwiach wejściowych podane zostaną nazwiska osób przyjętych oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej.

Przed przystąpieniem do badania przydatności należy złożyć podpisany formularz zgloszenia, deklarację RODO oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej.

UWAGA!

Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną.