Ramowy harmonogram rekrutacji

Zgłaszanie kandydatów: 1.03.2022- 15.06.2022 Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez formularz zgłoszenia Formularz zgłoszenia do szkoły

Zajęcia przygotowujące: 20-21 czerwca 2022 r.w dwóch turach.Grupa I o godz. 16.00 i grupa II o godz.16.50. Kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową o przydziale do konkretnej grupy. Podczas zajęć kandydaci mają możliwość zapoznania się rodzajem zadań, ktore są wymagane podczas badania przydatności.

Badanie zdolności muzyc znych:22.06 2022  Badanie przydatności kandydata polega na ocenie jego uzdolnień muzycznych. Sprawdzany jest słuch wysokościowy, poczucie rytmu oraz pamięć muzyczna.

Ogłoszenie listy zakwalifikwanych do ksztalcenia w szkole muzycznej 30.06.2022 Zakwalifikowanie do nauki nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia kandydata będzie zależna od wolnych miejsc na poszczególne instrumenty.

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoly do 15.07.2021 Na stronie szkoły oraz na drzwiach wejściowych podane zostaną nazwiska osób przyjętych oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej.

Przed przystąpieniem do badania przydatności należy podpisać formularz zgloszenia wydrukowany w sekretariacie, deklarację RODO oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej.

Zapraszamy na Dzień otwarty szkoły w dniu 12 maja 2022 r. Koncert w auli szkoły odbędzie się o godz.17.00.