Rekrutacja:

  • Wnioski o przyjęcie do szkoły przyjmowane są do dnia 31maja

  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

  • W dniach 31 maja i 3 czerwca odbędą się zajęcia przygotowujące dla kandydatów

  • W dniu 5 czerwca odbędzie się badanie zdolności muzycznych kandydatów.W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym zgłoszeniu może zostać wyznaczony inny termin. Szczegółowy harmongram przesłuchań będzie dostępny na stronie 3 czerwca.

  • Do dnia 12 czerwca na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik przesłuchań i zakwalifikowali się do nauki w szkole muzycznej.

  • Do dnia 5 sierpnia na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista uczniów, którzy zostali przyjęci do szkoły.