Na mocy ustawy  z dnia 13 października 1998 r. ( Dz.U. nr 133/ poz. 872 ) Rozdział 4 - majątek szkoły  z mocy prawa stał się mieniem jednostki samorządu terytorialnego; własność samorządowa

środki trwałe - 896.692,03 PLN

pozostałe śr. trw. - 450.843,61 PLN

biblioteka - 9.261,12 PLN

wart. niemat. i prawne - 19.367,54 PLN

RAZEM = 1.376.164,30 PLN